blob: 367c7c50d83963ef9e51d212881e1b11c8d8f651 [file] [log] [blame]
.macro test_name name
.data
tn_\name:
.asciz "\name"
.text
mvhi r13, hi(tn_\name)
ori r13, r13, lo(tn_\name)
sw (r12+8), r13
.endm
.macro load reg val
mvhi \reg, hi(\val)
ori \reg, \reg, lo(\val)
.endm
.macro tc_pass
mvi r13, 0
sw (r12+4), r13
.endm
.macro tc_fail
mvi r13, 1
sw (r12+4), r13
.endm
.macro check_r3 val
mvhi r13, hi(\val)
ori r13, r13, lo(\val)
be r3, r13, 1f
tc_fail
bi 2f
1:
tc_pass
2:
.endm
.macro check_mem adr val
mvhi r13, hi(\adr)
ori r13, r13, lo(\adr)
mvhi r14, hi(\val)
ori r14, r14, lo(\val)
lw r13, (r13+0)
be r13, r14, 1f
tc_fail
bi 2f
1:
tc_pass
2:
.endm
.macro check_excp excp
andi r13, r25, \excp
bne r13, r0, 1f
tc_fail
bi 2f
1:
tc_pass
2:
.endm
.macro start
.global _main
.text
_main:
mvhi r12, hi(0xffff0000) # base address of test block
ori r12, r12, lo(0xffff0000)
.endm
.macro end
sw (r12+0), r0
1:
bi 1b
.endm
# base +
# 0 ctrl
# 4 pass/fail
# 8 ptr to test name